1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się osobiście, telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej Old Town Apartments. Rezerwacje dokonane telefonicznie powinny zostać potwierdzone poprzez dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości minimum 50 % ceny całego zarezerwowanego pobytu w terminie 48 godzin od chwili dokonania rezerwacji. Wpłacona zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny pobytu, zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji; w przypadku nie zgłoszenia się Gościa do godz. 18.00 pierwszego dnia pobytu uznaje się, że nastąpiła rezygnacja z pobytu.

2. Apartamenty i miejsca parkingowe są wynajmowane na doby. Doba hotelowa trwa od godz.15.00 dnia przyjazdu do godz. 11.00 dnia wyjazdu, dotyczy to również miejsca parkingowego. Zameldowanie nastąpi po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty za cały pobyt. W przypadku rezerwacji dokonanej bez pośrednictwa portalu internetowego zameldowanie nastąpi po przedłożeniu dowodu/paszportu oraz innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem a także podania danych aktywnej karty kredytowej Gościa i dokonania zapłaty za cały pobyt. Na życzenie Gościa zostanie wystawiona faktura VAT obejmująca koszt pobytu i wskazująca okres pobytu. Faktura jest wystawiana w ostatnim dniu pobytu Gościa.

3. Apartament jest przeznaczony do pobytu liczby osób wskazanych w jego opisie. Godzinę przyjazdu należy ustalić z obsługą Old Town Apartments co najmniej na dzień przed planowanym przyjazdem. Przyjazd po godzinie 18.00 jest możliwy za dodatkową opłatą w wysokości 40,00 zł.

4. W cenę noclegu wliczona jest pościel i ręczniki w ilości odpowiadającej liczbie gości w apartamencie, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

5. Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeśli śpią wraz z rodzicami na obecnych łóżkach i nie wymagają dodatkowej pościeli ani ręczników. W przypadku udostępnienia dodatkowego łóżka opłata wynosi 50,00 zł/dobę.

6. Zamiar przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, Gość zgłasza w telefonicznie do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Życzenie przedłużenia pobytu Gościa nie wiąże Old Town Apartments i może być uwzględnione wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc.

7. W cenę noclegu wliczone są media (wodą energia elektryczna, ogrzewanie, ewentualnie gaz), oraz sprzątanie końcowe.

8. W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli i pozostałego wyposażenia apartamentu. 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu lub wyrobów tytoniopodobnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500,00 zł.

10. Za wydane Gościowi kartę magnetyczną i pilota do garażu może być pobrana kaucja zwrotna w wysokości 120,00 zł. Kaucja jest zwracana w chwili oddania tych przedmiotów w stanie nieuszkodzonym.

11. Goście są zobowiązania do utrzymywania obiektu w stanie, w jakim go zastali oraz do zachowywania zasad dobrego sąsiedztwa, nie zakłócania spokoju, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00. Za nie przestrzeganie ciszy nocnej, zakłócanie spokoju lub naruszanie zasad dobrego sąsiedztwa Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie. Organizowanie imprez w apartamencie jest niedozwolone. Za zorganizowanie imprezy w apartamencie Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 2.000,00 zł. W przypadku konieczności interwencji w apartamencie w godz. 20.00 – 07.00 personelu Old Town Apartments/pracowników ochrony Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 500,00 zł/za każdą interwencję. Należy zachowywać ciszę na terenie całego budynku. Old Town Apartments może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady określone w niniejszym regulaminie lub przepisy prawa, a także zasady dobrego sąsiedztwa. W przypadku naruszenia przez Gościa lub osoby, które przebywają w apartamencie zasad opisanych w niniejszej umowie personel Old Town Apartments ma prawo wstępu do apartamentu celem interwencji. W przypadku interwencji z powodu imprezy Goście są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia apartamentu i oddania kluczy/kart magnetycznych/pilotów bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.

12. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, urządzeń elektrycznych I gazowych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Goście nie mogą używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, ładowarkami, maszynkami do golenia i suszarkami do włosów.

13. Goście są zobowiązania do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenie śmieci, ponieważ te czynności nie są wliczone w sprzątanie końcowe. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100,00 zł.

14. W przypadku nie dokonania zwrotu/zgubienia/zniszczenia kluczy do apartamentu, karty magnetycznej lub pilota goście są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł za każdy zgubiony/ zniszczony przedmiot.

15.  Old Town Apartments zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

16. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Old Town Apartments (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.

17. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być większa od liczby podanej w rezerwacji/karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia w/w liczby Old Town Apartments ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę (w wysokości 250,00 zł/doba) lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

18. Gość wyraża zgodę na pobrania kaucji za apartament w wysokości do 1.000,00 zł gotówką lub poprzez obciążenie karty płatniczej/kredytowej. Kaucja będzie zwrócona w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu stanu apartamentu, jeśli apartament zostanie zwrócony w stanie wolnym od zniszczeń oraz jeśli nie zostanie naruszony któryś z punktów regulaminu uprawniający do pobrania opłaty dodatkowej, w szczególności opłaty, o której mowa w pkt 9, 11, 13, 14, 17 regulaminu.

19. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia wyrządzonych szkód w apartamencie. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w apartamencie, w szczególności uszkodzenie lub zniszczenie mebli, wyposażenia, urządzeń i innych elementów apartamentu. Gość zobowiązany są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wysokość szkód, w dniu wyjazdu gotówką lub kartą na ręce właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku konieczności oszacowania wysokości szkód zapłata nastąpi w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Gościa o wysokości odszkodowania. Gość zgadza się, że wysokość należnego odszkodowania będzie ustalona przez Old Town Apartments po ustaleniu kosztów naprawy/przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku nie dokonania zapłaty we wskazanym wyżej terminie zapłata odszkodowania zostanie pobrana przez Old Town Apartments poprzez obciążenie karty płatniczej/kredytowej gościa, której dane podane zostały podczas dokonywania rezerwacji/zameldowania, na co Gość wyraża zgodę.

20.  Prosimy pamiętać, że drzwi w apartamencie NIE są zatrzaskowe, i należy je zamykać, na każdy z dostępnych zamków, każdorazowo opuszczając apartament. Opuszczając apartament należy każdorazowo zamykać wszystkie okna, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne
z wyjątkiem lodówki, w tym oświetlenie, tv, kuchenkę, pralkę, żelazko, zmywarkę oraz zamknąć okna. Ze względów bezpieczeństwa prosimy zamykać drzwi apartamentu od wewnątrz. Old Town Apartments nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencie.

21. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu. W takim wypadku Gość upoważnia również wg wyboru Old Town Apartments do przedłużenia pobytu o następną dobę lub do wejścia do apartamentu bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji. Gość zwalnia Old Town Apartments z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wskutek dokonania tych czynności.

22. Old Town Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Gości pozostawionego na parkingu lub na terenie przylegającym do apartamentu, chyba że między stronami została zawarta umowa o przechowanie tych przedmiotów.

23.  W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.

24. W wypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Old Town Apartments ma prawo anulować rezerwację. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi – z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.

25. Gość dokonując rezerwacji/zawierając umowę z Old Town Apartments wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), a także wyraża zgodę na wykonanie kopii swojego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

26. Dokonanie rezerwacji apartamentu oznacza wyrażenie zgody na obowiązywanie warunków określonych niniejszym regulaminem.